wycieczki jednodniowe OtoTatry Zakopane

REZERWUJ WYCIECZKI

Instagram
Facebook
Facebook
Facebook
Instagram
Facebook
OtoTatry- logo
TripAdvisor
TripAdvisor
Facebook
Facebook
Instagram
Instagram
OtoTatry- logo

Regulamin

REGULAMIN - KULIG TATRZAŃSKI

UNIQA
OtoTatry
Instagram

BIURO CZYNNE:

poniedziałek - piątek → 9.00 - 19.00

ADRES → ul. Kościuszki 25, 34-500 Zakopane

REZERWACJA I INFORMACJE:

Infolinia czynna codziennie → 7.00- 22.00

TELEFON →  +48 665 665 676

E-MAIL →  biuro@ototatry.pl

Facebook
Twitter

Regulamin uczestnictwa oraz rezerwacji wycieczek jednodniowych OTOTATRY.PL

 

Wycieczki jednodniowe organizowane są przez OtoTatry Paweł Pańszczyk, zwanej dalej organizatorem. Organizator prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji pod numerem Numer NIP 7361697517 Numer REGON 382798737. Na podstawie wpisu do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych nr Z/34/2016 organizuje imprezy turystyczne i pośredniczy na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych.

Siedziba organizatora znajduje się na ul. Jesionkówka 10a, Poronin, tel. 665 665 676, strona www.ototatry.pl, email: biuro@ototatry.pl

 

 

 

1. Rezerwacja wstępna imprezy turystycznej

 

1.1 Dokonana przez Klienta rezerwacja stwarza możliwość udziału w wycieczce/imprezie turystycznej

Rezerwacja może zostać założona na piśmie, ustnie lub telefonicznie oraz drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej www.ototatry.pl

1.2 Przy dokonaniu wstępnej rezerwacji Klient otrzymuje od Organizatora potwierdzenie zarezerwowanej wycieczki/imprezy turystycznej, potwierdzenie

rezerwacji w przypadku rezerwacji w biurze Organizatora lub potwierdzenie mailowe w przypadku rezerwacji on-line lub ustne potwierdzenie

w przypadku rezerwacji telefonicznej.

1.3 Za wstępną rezerwację uznaje się rezerwację nieopłaconą. Ważność rezerwacji wstępnej wynosi 24 godziny, chyba że strony ustalą inaczej i zostanie to potwierdzone.

Po ustalonym terminie rezerwacja wstępna zostaje anulowana.

 

 

2. Zawarcie umowy dotyczącej zakupu wycieczki

 

2.1. Po dokonaniu zapłaty za imprezę turystyczną Klient otrzymuje od Organizatora potwierdzenie zakupu.

2.2 Zgłoszenie i zawarcie umowy jest jednoznaczne z akceptacją oferty oraz warunków o świadczenie usług turystycznych. Podpis na umowie świadczy również o wyrażeniu zgody na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych wyłącznie dla celów realizacji umowy.

2.3. W przypadku, gdy rezerwacja dotyczy kilku osób, osoba dokonująca rezerwacji drogą elektroniczną lub w biurze stacjonarnym, czyni to także w imieniu wszystkich zgłoszonych uczestników imprezy turystycznej i przejmuje tym samym odpowiedzialność dotrzymania warunków umowy przez tychże uczestników.

 

 

3. Dokonanie zapłaty za imprezę turystyczną / wycieczkę

 

3.1 Przy zawarciu umowy za pomocą systemu rezerwacji on-line, rezerwacji mailowej lub telefonicznej na wycieczkę jednodniową,

Klient dokonuje wpłaty całości należności.

3.2. Dokonanie wpłaty za wycieczkę jest równoznaczne z zawarciem umowy.

 

 

4. Świadczenia oraz zmiany w wykonywaniu usług

 

4.1 Zakres i warunki świadczenia usługi, terminy wyjazdu i powrotu oraz ustalenia szczegółowe są określone w ofercie. Organizator zobowiązuje się do należytego świadczenia usług zgodnie z warunkami określonymi w ofercie.

4.2 Wycieczki rozpoczynają się w dniu podanej w ofercie, bez względu na osoby spóźnione.

Godzina odjazdów, etapów imprezy podawane są na bieżąco. Spóźnienie lub niestawienie się na wycieczkę lub jej etapy (postoje, przebywanie w obiektach, czas wolny) w ustalonym terminie traktowane jest jak rezygnacja z imprezy, bez prawa do zwrotu należności. Godzina powrotu z imprezy może ulec zmianie z powodów niezależnych od organizatora (działanie siły wyższej).

4.3 Zmiany w zakresie i warunkach podczas świadczenia usługi dokonywane ze strony organizatora są dopuszczalne, o ile są one niezbędne i nie znaczące dla realizacji programu, a powodem niewykonania jest działanie siły wyższej. Organizator zastrzega sobie również prawo dokonania istotnej zmiany programu imprezy w sytuacji pogorszenia pogody w części programu imprezy zależnej od pogody skorzystanie z części płatnej zawartej w cenie z w/w powodów

4.4 Organizator w ramach organizowanych wycieczek nie zapewnia opieki osobom niepełnoletnim oraz

osobom w stosunku do których istnieje podstawa do ograniczenia zdolności do czynności prawnych. Osoby te mogą uczestniczyć w imprezie turystycznej wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

 

 

5. Ceny

 

5.1 Ceny wycieczek wraz z informacją co cena zawiera zamieszczone są w cennikach na stronie internetowej.

5.2 Organizator nie odpowiada za zmiany cen wstępów do zwiedzanych obiektów w trakcie sezonu

 

 

6. Warunki i koszt rezygnacji

 

6.1 Oświadczenie o rezygnacji z imprezy turystycznej, Klient jest zobowiązany złożyć w formie pisemnej na podany adres mailowy biuro@ototatry.pl lub osobiście w formie pisemnej w biurze stacjonarnym. Datą złożenia rezygnacji jest dzień jej wpływu.

6.2 Rezygnacja z imprezy. Uczestnik może zrezygnować z imprezy turystycznej na 1 dzień przed planowaną imprezą - do godziny 12.00 - Organizator zobowiązuje się zwrócić całość kosztów, jeśli uczestnik rezygnuje po 12.00 dnia poprzedzającego imprezę traci całość kosztów imprezy. Za przyczynę rezygnacji Organizator nie uznaje zmian pogodowych. W przypadku rezygnacji z przyczyn leżących po stronie klienta Uczestnik zostaje obciążony kosztami odpowiadającymi kosztom poniesionym przez Organizatora.

 

 

7. Odwołanie imprezy

 

7.1 Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy z przyczyn od siebie niezależnych (siła wyższa, decyzje władz państwowych) bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

7.2 W przypadku odwołania imprezy turystycznej (zgodnie z art. 12 ust 1 pkt 8 ustawy o usługach turystycznych), klient zostanie powiadomiony telefonicznie, mailowo lub poprzez wysłanie wiadomości sms nie później niż do godziny 22.00 na dzień poprzedzający rozpoczęcie imprezy.

7.3 Organizator może odwołać imprezę także na skutek niskiej frekwencji lub warunków atmosferycznych uniemożliwiających przeprowadzenie wycieczki. W przypadku odwołania imprezy klientowi przysługuje zwrot całości poniesionych kosztów.

 

 

8. Odpowiedzialność uczestnika

 

8.1 Każdy uczestnik imprezy ma obowiązek posiadać ważne dokumenty podróżne, wymagane jest legitymowanie się paszportem lub dowodem osobistym. W przypadku dzieci istnieje obowiązek posiadania paszportu lub tymczasowego dowodu tożsamości.

8.2 W przypadku braku odpowiedniego dowodu tożsamości jakim w jest paszport lub ważny dowód osobisty (osoby dorosłe) przy przekraczaniu granicy z innym państwem obsługa ma może nie wyrazić zgody na udział w wycieczce

8.3 Uczestnik jest zobowiązany do pokrycia szkód wyrządzonych przez siebie w trakcie trwania imprezy.

8.4 Organizator ma prawo nie dopuścić do uczestnictwa w wycieczce osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających. W powyższym przypadku klientowi nie przysługuje zwrot należności za wycieczkę.

 

 

9. Odpowiedzialność organizatora, reklamacje.

 

9.1 W przypadku awarii środka transportu organizator zobowiązany jest zapewnić pojazd zastępczy i w miarę możliwości realizować założony program wycieczki.

9.2 Organizator ustosunkuje się do reklamacji na piśmie, w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia tej reklamacji. Jeżeli w terminie 30 dni od jej złożenia klient nie uzyska odpowiedzi, uważa się, że organizator uznał reklamację za uzasadnioną. W uzasadnionych przypadkach okres ten może być wydłużony, o czym Klient zostanie pisemnie poinformowany.

9.3 Poszukiwanie przedmiotów zapomnianych rozpocząć należy niezwłocznie po powrocie.

 

  

10. Wykorzystanie wizerunku

 

Podczas wycieczek wykonywane są fotografie grupowe. Zdjęcia te umieszczane są na naszej stronie, FB oraz w przygotowywanych materiałach reklamowych. Osoby nie wyrażające zgody na publikację swojego wizerunku prosimy na czas robienia zdjęcia o odłączenie się od grupy, w przeciwnym razie uczestnictwo w fotografowaniu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku.

www.adwokatzakopane.pl

 

Wycieczki jednodniowe Zakopane